Deklaracja dostępności

Powiatowa Szkoła Muzyczna I  st. we Wrześni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.psmwrz.pl

Data publikacji strony internetowej: 14.10.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2021

Strona internetowa www.psmwrz.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego
 • strona nie posiada mapy
 • strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów drukowanych. Nowe dokumenty w miarę możliwości będą publikowane, jako treść we wpisach, a stare będą sukcesywnie zmieniane na treść we wpisach.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • zmiana czcionki,
 • skala szarości,
 • wysoki kontrast,
 • negatyw,
 • jasne tło,
 • podkreślone linki,
 • czytelna czcionka,
 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window – Eyes, JAWS czy NVDA.
 • strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe.
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 26 marca 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Liliana Kucza, adres poczty elektronicznej szkola@archiwum.psmwrzesnia.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. we Wrześni znajduje się na I piętrze budynku zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 1.

Oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w odległości około 60 metrów od wejścia. Do budynku szkoły prowadzi  droga o dość nierównej nawierzchni. Samochody można też parkować na szerokim chodniku bezpośrednio przed wejściem.

Do wejścia głównego do budynku prowadzą schody. Nie ma pochylni/podnośników ułatwiających wejście od strony wejścia głównego. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość, otwierają się manualnie.

Aby dostać się na I piętro budynku należy skorzystać z windy usytuowanej z prawej strony budynku (patrząc na wprost wejścia głównego).

Na piętrze zajmowanym przez szkołę poziome ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość. Na I piętrze budynku nie występują różnice poziomów ani progi utrudniające poruszanie się.

Brak toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych.

W przestrzeni nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń wypukłych ani w druku powiększonym.

Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.

Skip to content